Om mig

Om mig

Jag heter Marie Johansson och är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid St Lukas utbildningsinstitut på Ersta Sköndals högskola. Min grundutbildning är socionom, med examen från Göteborgs Universitet 1998. Jag är auktoriserad socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.


Jag har en grundutbildning i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psykotherapy). Jag är dessutom utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), TFKBT (Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi), PE (Prolonged Exposure), Lösningsfokuserad korttidsterapi, MI (Motivational interviewing) och Sexologi.


Jag har tidigare arbetat inom olika kommunala verksamheter med barn, ungdomar, vuxna och deras familjer.

Mitt arbete med att främja hälsa och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna har skett både individuellt och i grupp. Sedan 2016 har jag arbetat som hälso- och sjukvårdskurator inom VGR på Ungdomsmottagning, som är en HBTQ diplomerad verksamhet, och på Mottagnigen för unga män.


Min teoretiska grund är modern psykoanalytisk teori och psykodynamisk psykoterapi med dess vidareutveckling i anknytningsteori, affektteori och mentalisering. Jag arbetar främst med psykodynamisk psykoterapi och ISTDP. Dessutom har jag kunskap och träning i anknytnings- och mentaliseringsbaserad behandling.

Jag utgår från en helhetssyn på människan med respekt för det unika i varje individ. Jag har ett relationellt och känslofokuserat förhållningssätt som innebär att jag lägger vikt vid det som sker här och nu mellan oss i vår relation och vid de känslor som väcks i samtal om det som är svårt för dig. Vi människor är relationella, språkliga och meningsskapande varelser och känslorna är vägledande i livet. Känslorna påverkar våra livsval och är viktiga för att kunna skapa ett meningsfullt liv. Samtidigt beaktar jag både det medvetna och omedvetna samt att din historia har en betydelse för vem du är, hur du upplever och hanterar nuet och dina relationer.


Smärtsamma möten med verkligheten kan ge olika symtom som ångest, nedstämdhet, tomhet, problem med självkänsla och självbild, svårigheter med känslomässig närhet i relationer. I psykodynamisk psykoterapi ses symtom som meningsbärande, de går att förstå. Psykoterapi syftar till att vidga och fördjupa din kännedom om dig själv så att du kan handskas med dina svårigheter och utveckla dina relationer på ett för dig meningsfullt sätt. När känslomässig och mental förståelse ökar frigörs energi och öppnar för nya möjligheter och val att handskas med livet.