Psykoterapi

Psykoterapi

När livet känns svårt kan man behöva prata med någon om hur man har det. Genom att få dela känslor och tankar med en annan människa kan den egna förståelsen öka och du kan hitta nya sätt att hantera dina svårigheter.


Det kan handla om något som skett nyligen eller vara något som du kämpat med länge. Det kan vara en kris, en skilsmässa eller förlust av något slag. Kanske har du varit med om traumatiska eller svåra händelser som skakat om din tillvaro. När man mår psykiskt dåligt kan man få olika symtom som att känna sig orolig, nedstämd, ledsen eller irriterad. Det kan ge sömnsvårigheter, koncentrationsproblem eller leda till utmattning. Det kan vara mer långvariga påfrestningar som en stressig livssituation eller relationer som är svåra, där du hamnar i roller eller relationsmönster du inte trivs med. Ibland vet man inte varför livet känns svårt, då kan vi tillsammans undersöka vad det handlar om för just dig.

Individuell psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling som är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av många olika känslomässiga problem. Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, inget av det vi samtalar om förs vidare, vilket är viktigt för att få ett förtroendefullt psykoterapeutiskt samarbete. I en trygg psykoterapeutisk relation ges möjlighet att våga närma sig det som är svårt för dig och tillsammans med mig som psykoterapeut utforska de känslor det väcker. Tillsammans undersöker vi känslor, relationsmönster och vad du vill förändra i ditt liv. Genom den terapeutiska relationen och ett förtroendefullt samarbete kan inre konflikter bearbetas och psykiska mönster förändras. I psykoterapeutiska samtal reflekterar vi tillsammans och du får i din egen takt utforska, öka din förståelse och förändra.


Vanligtvis träffas vi först en eller ett par gånger för att prata om din situation och vad du vill ha hjälp med. Då får vi båda möjlighet att känna efter hur det är att arbeta ihop och bestämma om vi vill påbörja ett psykoterapeutiskt arbete tillsammans. Det kan handla om en kortare eller en längre kontakt. Vanligtvis ses vi en gång i veckan, samma dag, tid och plats. Hur lång kontakten blir beror på dina behov och önskemål. Det kan handla om en avgränsad fokuserad korttidsterapi eller en mer djupgående bearbetande psykoterapi. Ibland räcker det med några konsulterande samtal eller en glesare stödjande kontakt.

Parterapi

Parterapi innebär att man talar om sina problem tillsammans. Ibland uppstår relationssvårigheter eller kommunikationssvårigheter i parrelationen som är svåra att lösa på egen hand. Det kan handla om att man fastnat i negativa mönster eller roller som man inte trivs med eller att arbetsfördelningen har blivit orättvis där ena parten upplever sig dra ett tyngre lass. Vid otrohet eller annat beteende som skadar tilliten i relationen kan parterapi vara en hjälp för att komma vidare tillsammans. När par drabbas av yttre händelser som skapar stress, sorg eller svåra motgångar, kan det leda till svårigheter att stödja varandra. Har relationen kommit till en punkt där separation har aktualiserats kan parterapi vara aktuellt om ni vill rädda förhållandet. Om separation är ett faktum kan parterapi hjälpa er att separera på ett sätt som blir så bra som möjligt för er.


I parterapi är fokus på underliggande mekanismer som påverkar relationen som exempelvis relationsmönster var och en har med sig från sina tidigaste relationer och vilka behov var och en försöker fylla inom relationen. Syftet är att förstå mer om vilka drivkrafter som påverkar relationen och genom det kunna utveckla och förändra förhållningssätt, förväntningar, roller och relationsmönster.

Kristerapi

När man drabbas av separation, förlust, sorg eller är med om en livskris då behövs ibland professionellt stöd och hjälp. I en allvarlig kris kan hjälp behövas för att hantera och bearbeta svåra händelser för att kunna gå vidare i livet. Kristerapi innebär fokusering på krisen för att få hjälp att sortera i livssituationen. I krisens spår kan en nyorientering ske där nya möjligheter kan ta form.

Konsultation

Om du är i en svår situation där du behöver stanna upp och reflektera för att hitta nya vägar och val då kan enstaka samtal vara till hjälp.

Konsultation kan handla om:

Svåra vägval

Stöd i någon aktuell situation

Konfliktsituation 

Funderingar över om psykoterapi kan hjälpa dig